PRISER

Vår ordinære salærsats er normalt mellom kr. 2000,- og kr. 2500,- inkl. mva pr. time. I enkelte sakstyper brukes andre satser. Vi kan også tilby fastpris etter nærmere avtale.

I tillegg kommer eventuelle gebyrer til det offentlige.

For helt enkle oppdrag som ektepakt, samboeravtale og testament vil det på forespørsel kunne gis en fast pris. Dette gjelder også eiendomsoverdragelser.

Med virkning fra 1. juli 2001 er det innført merverdiavgift på alle advokattjenester, inkludert en del utlegg. Merverdiavgiften utgjør for tiden 25 prosent.

I de fleste oppdrag vil det utarbeides en oppdragsavtale hvor det blant annet vil framgå hva det aktuelle oppdraget er, hvilken salærsats som vil benyttes for oppdraget og hvordan oppdraget vil faktureres.

Dersom det ønskes ytterligere informasjon om salærberegningsmåten og priser, vil den enkelte advokat stå til disposisjon med mer informasjon om dette.

FRI RETTSHJELP

Dersom du har krav på fri rettshjelp vil vi beregne våre honorarer ut fra den offentlige salærsatsen.

Ved tvister vil man ofte ha en rettshjelpforsikring som en del av f.eks. hus-, innbo- eller bilforsikringen. Har man en rettshjelpforsikring som gjelder for den aktuelle saken så vil denne kunne dekke deler av kostnadene til advokat. Som regel vil det være en egenandel. Størrelsen på denne vil avhenge av vilkårene i din forsikring.

Vi kan være behjelpelige med å avklare dette nærmere med ditt forsikringsselskap. Etter rettshjelploven kan det for enkelte typer saker gis fri rettshjelp. Aktuelle sakstyper vil for eksempel være barnevernssaker, barnefordelingssaker, erstatning for uberettiget straffeforfølgning, erstatning til voldsofre, bistand til personer som har vært utsatt for mishandling fra nærstående og klage på vedtak i trygdesaker. For flere av sakstypene er det imidlertid en forutsetning at man har inntekt og formue under en bestemte grense. For tiden er denne grensen på henholdsvis kr 246 000,- i inntekt og kr 100 000,- i formue for enslige. Inntektsgrensen for samboere/ektefeller er kr. 369 000,-. Fylkesmannen kan i enkelte tilfeller gjøre unntak fra grensen for inntekt og formue.

Omfanget av den fri rettshjelpen vil også kunne variere mellom sakstypene. Dersom du oppfyller vilkårene for fri rettshjelp vil staten som utgangspunkt dekke kostnadene til advokat. Det vil imidlertid som hovedregel påløpe en egenandel.

Dersom du ønsker å få nærmere informasjon om fri rettshjelp må du gjerne ta kontakt med vårt kontor. Fylkesmannen vil også kunne gi informasjon om fri rettshjelp.