PERSONVERNERKLÆRING

Dette dokument er Bodø Advokathus AS sin personvernerklæring. Her forklarer vi hvordan og hvorfor vi samler inn personopplysninger om de som er i kontakt med oss, samt hvordan vi behandler personopplysninger og hvilke rettigheter den det er registrert opplysninger om har.

Vår personvernerklæring ble sist revidert 9. juli 2018. Det ble da foretatt en full revisjon, slik at alt som står i denne versjonen er nytt.

1 OM OSS

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Bodø Advokathus AS ved styreleder som er advokat Jan Kristian Kløkstad. Hvis du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med vårt personvernombud som er advokat Jørgen Sætrum. Du får tak i begge ved å benytte denne kontaktinformasjonen:

Bodø Advokathus AS (org.nr. 920 045 383)
Adresse: Postboks 1074, 8001 Bodø
E-post: post@bodoadvokathus.no
Telefon: +47 75 58 20 00

2 VÅR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

I dette pkt. 2 forklarer vi hvilke personopplysninger vi behandler, hvordan vi innhenter personopplysninger, hva formålet med vår behandling av personopplysninger er, hva grunnlaget for vår behandling av personopplysninger er og hvor lenge personopplysningene lagres.

Personopplysningene vi behandler får vi fra deg selv og kilder som er offentlig tilgjengelig. Hvis du er aktør i en sak vi arbeider med, kan vi også få personopplysninger fra andre aktører i saken slik som for eksempel domstoler, politi/påtalemyndighet, barnevern og offentlig forvaltning.

Hvilke personopplysninger vi samler inn, hva personopplysningene brukes til og grunnlaget for vår behandling av personopplysningene avhenger av hvordan vi kommer i kontakt med deg og hva formålet med behandlingen av personopplysningene er. Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn hva som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av personopplysningene. Kulepunktene nedenfor angir de forskjellige formålene med vår behandling av personopplysninger og gir nærmere informasjon om behandlingen av personopplysninger innenfor hvert av formålene:

• Sakshåndtering – Vi er pålagt å sjekke ID når vi tar oppdrag for nye kunder, og samler da inn navn, fødselsnummer/d-nummer/organisasjonsnummer, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Hvis vår kunde er et selskap, samler vi også inn informasjon om eierforholdene i selskapet. Grunnlaget for behandlingen er da våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsreglene (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c) og vår avtale om å utføre oppdraget for deg (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b). Hvis vi samler inn opplysninger ut over det som er nødvendig for å utføre oppdraget for deg, er grunnlaget samtykke fra deg (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Personopplysningene vil lagres så lenge som vi har plikt til det i henhold til arkiveringsregler, bokføringsregler og skatteregler. Vi vil også lagre opplysningene så lenge som det er nødvendig for å avklare mulige interessekonflikter ved fremtidige oppdrag. De personopplysningene som er behandlet på grunnlag av samtykke fra deg, vil ikke lenger lagres hvis du trekker ditt samtykke til at vi kan behandle personopplysningene.

• Markedsføring – Vi samler inn navn, firma og e-postadresse til mottakere av nyhetsbrev og invitasjoner til våre arrangementer. Grunnlaget for behandlingen er da samtykke fra deg (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a). Personopplysningene vil ikke lenger lagres hvis du trekker ditt samtykke til at vi kan behandle personopplysningene.

• Rekruttering til nye stillinger hos oss – Vi samler inn søknader med attester, CV og referanser i forbindelse med rekruttering til nye stillinger hos oss. Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er da en interesseavveining (GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f), der vår berettigede interesse er at vi trenger informasjon om søkere for å kunne gjennomføre en ansettelsesprosess der søkerne behandles likt og vi får anledning til å kunne ansette dyktige medarbeidere. Personopplysningene vil lagres så lenge som det er nødvendig for gjennomføringen av rekrutteringsprosessen.

3 HVEM VI UTLEVERER PERSONOPPLYSNINGER TIL

Vi gir ikke personopplysninger videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Lovlig grunnlag for utlevering er for eksempel avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut personopplysningene.

Selskapet Advisor AS er vår databehandler som lagrer og behandler personopplysningene som vi er ansvarlige for på våre vegne. Vi har inngått databehandleravtale med Advisor AS som ivaretar informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.

Vi benytter oss ikke av leverandører utenfor EU/EØS-området.

4 RETTIGHETER FOR DEN DET ER REGISTRERT OPPLYSNINGER OM

Når vi har registrert personopplysninger om deg har du rett til å kreve innsyn i og retting eller sletting av personopplysningene vi behandler. Hvis grunnlaget for vår behandling av personopplysningene er ditt samtykke, har du rett til når som helst å trekke samtykket tilbake. Du har rett til dataportabilitet, som vil si mulighet til å flytte data mellom forskjellige systemer og tjenester. Du har også rett til å kreve begrenset behandling og til å protestere mot behandlingen.

Hvis du vil ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss på kontaktinformasjonen som står i pkt. 1 ovenfor. Vi kommer da til å be deg bekrefte din identitet sånn at vi kan være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke til noen andre som utgir seg for å være deg.

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med personvernreglene kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du kan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider www.datatilsynet.no.